Приложение № 6 към ЗЗП

Приложение № 6 към ЗЗП

 

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,

в сила от 25.07.2014 г.)

   

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

  • До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
  • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
  • Поръчано на*/получено на*
  • Име на потребителя/ите
  • Адрес на потребителя/ите
  • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
  • Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.